Navigace

Obsah

Matrika a obřadní síň

Mezi občanské obřady konající se v obřadní síni patří svatby, jubilejní svatby, vítání nových občánků a významná jubilea. K občanským obřadům patří i smuteční obřady - o těch více v sekci Správa hřbitova a smuteční síň.

SVATBY

Uzavírání manželství se řídí právním řádem České republiky. Rada obce Postřelmov svým usnesením ze dne 30.12.2014 stanovila dobu pro uzavírání manželství v obřadní síni obce Postřelmov a to:

Pátek od 10,00 hodin do 15,00 hodin

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce. Za povolení konání svatby mimo stanovený den a čas hradí snoubenci správní poplatek 3.000,- Kč.

Termín svatebního obřadu se stanovuje po dohodě matrikářky a snoubenců. Termín bude na matrice závazně potvrzen po předložení všech potřebných dokladů k uzavření manželství, a to nejpozději do 14 dnů před uzavřením manželství. Svatební obřady v obřadní síni probíhají po hodinových intervalech s tím, že jednotlivé obřady by měly na sebe navazovat.

Matriční úřad odpovídá za organizační průběh svatebního obřadu pouze v úředně určené místnosti -, tj. obřadní síň.

Rada obce Postřelmov stanovila tyto podmínky pro uzavírání manželství mimo úředně určenou místnost:

  • Veškeré záležitosti spojené s organizačním zajištěním obřadu si zajišťují snoubenci na své vlastní náklady
  • Průběh svatebního obřadu je věcí dohody snoubenců s matričním úřadem vyjma náležitostí, které jsou stanoveny příslušnými právními předpisy
  • Snoubenci jsou povinni zabezpečit prostor pro oddávajícího a matrikářku před zahájením svatebního obřadu a při samotném obřadu

Dohodnutá doba začátku obřadu je závazná a snoubenci jsou povinni ji dodržet.

Při podání žádosti snoubenci písemně určí, jak bude zajištěn svatební obřad při nepřízni počasí v případě, že se má konat mimo uzavřené prostory.

 

K přijímání prohlášení o uzavření manželství je pověřen:

Starosta:           Ing. Jiří Pumprla

Místostarosta:  Mgr. Petr Hecl

Pověření členové obecního zastupitelstva:

Jaroslav Nimrichtr, Ing. Lenka Vláčelová, Josef Doubrava, Mgr. Michal Malík, Miroslava Vybíhalová

 

Oprávnění v této věci jednat (podat žádost) jsou snoubenci.

 

JUBILEJNÍ SVATBY

V obřadní síni se rovněž konají tzv. jubilejní svatby. Manželé, kteří prožili společně např. 50, 60 let popř. i jiné, po předchozí dohodě s matrikářkou mohou slavnostně obnovit svůj slib.

O konání slavnostního obřadu mohou požádat jak jubilanti, tak i jejich děti.

 

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

V neposlední řadě se v obřadní síni koná vítání nových občánků obce (počet akcí je dle počtu narozených dětí). Rodiče nových občánků s trvalým pobytem v Postřelmově obdrží k účasti pozvánku.

 

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

Slavnostní setkání jubilantů (1x ročně), kteří se dožívají životního jubilea 75 roků. Jubilanti obdrží pozvánku k účasti.

Na základě přání jubilanta nebo jeho rodiny je možné zajistit i slavnostní obřad při dovršení 90, 95 a 100 věku v obřadní síni. O konání obřadu mohou požádat jubilanti, tak děti nebo jejich sourozenci.

Přijetí spolužáků v obřadní síni u příležitosti jejich jubilejního setkání od ukončení základní školy.

 

KONTAKT:

Úsek matriky - Jana Kolářová, matrikářka

Telefon: 583 480 717 (725 060 622)

Email: kolarova@postrelmov.cz