Obsah

Komise

Organizační zařazení

Obec Postřelmov > Rada

Podřízené organizační složky

Komise spolupracuje s radou obce na úseku investičních a neinvestičních akcí obce. Monitoruje vzhled obce se zaměřením na stavební činnost, stav komunikací a budov v majetku obce.
Komise spolupracuje s radou obce v oblasti věcí bytových, zdravotních a sociálních.
Komise spolupracuje s radou obce na úseku veřejného pořádku v obci, zejména v době konání různých společenských akcí.
Monitoruje vzhled obce, dodržování obecně závazných vyhlášek obce, týkajících se pořádku v obci. Kontroluje, zda nedochází k poškozování nebo neoprávněnému užívání obecního majetku.
Komise spolupracuje s radou obce v oblasti životního prostředí v obci, týkající se zejména veřejné zeleně, vodních toků,odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany živočichů. Monitoruje vzhled obce a její čistotu, stav veřejné zeleně a mobiliáře a jejich udržování. Podává náměty a podněty ke zlepšení životního prostředí v obci.
Komise spolupracuje s radou obce v oblasti kultury a sportu. Zaměřuje se zejména na přípravu a realizaci různorodých kulturních a sportovních akcí, práci mimoškolních aktivit mládeže v oblasti kulturního vzdělávání a sportovního vyžití, spolupracuje se ZŠ a MŠ, sportovními oddíly TJ a spolky a dalšími organizacemi.
Komise spolupracuje s radou obce na úseku školství. Řeší věci školní výchovy i mimoškolní činnosti dětí. Pracuje se zástupci ZŠ, MŠ i dalšími organizacemi, které se zaměřují na účelné využití volného času dětí.
Komise spolupracuje s radou obce. Zajišťuje kulturně společenské akce pořádané obcí, vítání občánků, setkání s jubilanty apod.
Komise spolupracuje s radou obce. Zajišťuje provádění inventarizace majetku obce a majetku organizací zřízených obcí.