Navigace

Obsah

Plánované a probíhající stavební akce v roce 2022:

1. Lokalita Vyhnálov jih - v říjnu loňského roku byly zahájeny práce na inženýrských sítích pro šest nově vznikajících stavebních parcel. Stavbu provádí firma EKOZIS spol. s r.o.

Na přelomu měsíce srpna a září by měly být provedeny asfaltové povrchy jak nových, tak i napojených částí komunikací pro výstavbu šesti rodinných domů. Práce bude provádět firma M - SILNICE a.s., Pardubice za cenu 2 890 690,- bez DPH.

2. Zdravotnické středisko – rekonstrukce vnitřních instalací a architektonické úpravy venkovních vstupních prostor a fasády (zateplení - energetické úspory) - firma LANEX s. r. o. Olomouc zdárně dokončila rekonstrukci vstupu a zateplení zdravotního střediska. 16. 8. 2022 byla akce úspěšně zkolaudována. Současně byly dokončeny opravy sociálních zařízení v levé části v 1. a 2. NP a dílčí opravy v ordinacích po dětské lékařce.

3. Přestavba objektu Mateřské školy Postřelmov - prováděla firma EKOZIS spol. s r.o., Zábřeh za cenu 9 058 984,80,- Kč bez DPH. Dne 26. 7. 2022 proběhlo kolaudační řízení a následně byly zahájeny práce na vybavení tříd nábytkem. Od 1. 9. 2022 tak mohou třídy sloužit svému účelu.

4. Cyklostezka Ke Kapličce - jedná se o prodloužení asfaltové komunikace v délce cca 300 m navazující na polcí cestu VVC 1 a za obchvatem bude navazovat na polní cestu VC 1 (směr Rovensko) a připravovanou polní cestu do Zábřeha, jejíž stavba by měla probíhat současně s naší cyklostezkou. Výběrové řízení vyhrála společnost KARETA s.r.o., Bruntál za cenu 3 248 261,- Kč bez DPH. Na realizaci stavební akce získala obec Postřelmov dotaci od Olomouckého kraje ve výši 1 464 120,- Kč.

V červenci firma KARETA s.r.o. Bruntál zahájila zemní práce včetně drenáže na rovné části směrem ke kapličce. Dále bude následovat komunikace u kapličky až pod obchvat a v poslední etapě bude provedeno propojení s asfaltovou komunikací za obchvatem směr Zábřeh.

5. Doplnění chodníku na ulici Mírová v Postřelmově - jedná se  chodník navazující u křižovatky s Ballonovou ulící až po poslední dům č.p. 603. Výběrové řízení vyhrála společnost EKOZIS spol. s r.o., Zábřeh za cenu 1 540 000,- Kč bez DPH. Na realizaci stavební akce získala obec Postřelmov dotaci od Olomouckého kraje ve výši 598 607,- Kč.

Práce budou zahájeny na konci srpna s termínem dokončení do konce října 2022. Nový chodník bude vybudován před rodinnými domy na ulici Mírová (č. p. 603, 445, 249) a zčásti na ulici Ballonova.

6. Oprava stávajícího chodníku kolem potoka - jedná se o špatný asfaltový chodník od obecního úřadu až po most u hasičské zbrojnice. Bude provedená výměna za zámkovou dlažbu do obrubníků. Práce bude provádět firma Dlaždičská s.r.o., Bílá Lhota v termínu květen - červen.

7. Oprava chodníku před jídelnou LG Postřelmov - oprava bude spočívat v odstranění stávající dlažby 50/50 a provedení nové zámkové dlažby do nových obrubníků. Práce bude provádět firma Dlaždičská s.r.o., Bílá Lhota v termínu květen - červen.

8. Zdravotní středisko Postřelmov - oprava sociálních zařízení v 1. NP a 2. NP v levé části budovy z důvodů pronájmu prostor ordinací v 1. NP od 1.9.2022 včetně oprav v těchto místnostech.

9. Ulice Na Borech - rekonstrukce této ulice je podmíněna dotačním titulem. Hlavní část stavebních prací bude probíhat zřejmě v roce 2023.

Projektové práce:
  1. Prodloužení řadu vakuové kanalizace na ulici U Kapličky
  2. Prodloužení vodovodního řadu ke zdravotnímu středisku a blízkých rodinných domů
  3. Oprava ulice Zahradní
  4. Areál bývalého koupaliště
  5. Bytové a řadové domy v lokalitě u stadionu
  6. Revitalizace centra obce

 

Dokončené stavební akce v roce 2021

1. Víceúčelový areál IZS - II. etapa: stavba byla po více jak dvou letech dokončena  v řádném termínu 30. 6. 2021.

2. Zdravotní středisko – suterén - v době od 1.7. do 30.8.2021. provedla firma EKOZIS s.r.o. v suterénu a části 1. nadzemního podlaží opravu rozvodů elektroinstalace, zdravoinstalace a opravu šaten pro personál v suterénu budovy. 

3. Ulice Klubovní – v červenci byly zhotoveny zpevněné plochy pro parkování vozidel stavební firmou Dlaždičská s. r. o., Bílá Lhota.

4. Ulice Nová – od křižovatky s ulicí Komenského až po křižovatku s ulicí Školní byla v červenci provedena oprava asfaltového povrchu včetně doplnění dešťových vpustí firmou STRABAG a. s., Praha, divize Šumperk.

5. Postřelmovský potok – oprava břehu. V měsíci listopadu byly ukončeny práce na opravě břehu potoka od parkoviště u obecního úřadu po lávku pro pěší. Práce prováděla firma EKOZIS spol. s r. o.

6. Nový dvůr – veřejné osvětlení - Stavba byla 25. října 2021 dokončena, byla prvedena firmou EMONTAS, s.r.o., Zábřeh.

7. Kotelna na ulici Závořická, č.p. 520 - stavební práce na kotelně v bytovém domě č. 520 byly ukončeny v měsíci září.

8. VO na ul. Spojovací – stále probíhá příprava projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení.

 

Dokončené akce v roce 2020:

1. Víceúčelový areál IZS - I. etapa 

Ukončená stavba byla předána 30.4.2020. V této etapě byla realizována tribuna, hřiště se závlahou, inženýrské sítě a část oplocení.

2. Byla provedena rekonstrukce mostu přes Postřelmovský potok (na ul. 1. máje u čp. 3), kterou provedla firma STAVBY A STATIKA spol. s r.o. za cenu 3 766 222 Kč včetně DPH. 

3. Vybudování specializovaných učeben a bezbariérovost ZŠ Postřelmov - tato akce byla ZRUŠENA

4. Zdravotní středisko – úpravy prostor:

Byla provedena oprava soklu kolem schodiště, kterou zhotovila firma Kuruc a syn - Zednické práce za cenu 30 932,- Kč.

Byla provedena nová výmalba a nátěry v prostoru schodiště, kterou realizovala firma Malířství Horníček za cenu 45 651,- Kč vč. DPH a výměna radiátorů v tomto prostoru, kterou realizovala firma Martin Petřík za cenu 16 688 Kč vč. DPH.

Byla provedena rekonstrukce jedné ordinace, kterou zhotovila firma Bitumizol RP s.r.o., Olomouc za celkovou cenu 61 369,- Kč vč. DPH.

5. Byla provedena rekonstrukce mechanického přečištění ČOV Postřelmov, kterou provedla firma HUBER CS spol. s r.o. Brno za celkovou cenu 1 390 468,- Kč vč.DPH.

6. Byla provedena výměna 7 ks kanalizačních poklopů a přesazena uliční vpusť, kterou provedla firma POKLOPSYSTEM s.r.o. za cenu 129 489 Kč.

7. Byla provedena oprava plotu ZŠ, kterou provedla firma Kuruc a syn za celkovou cenu 71 862 Kč.

8. Firma NATRIX VZ, s. r. o. Ratíškovice provedla pro investora Povodí Moravy úpravy na protipovodňových opatřeních. (byly upraveny stěny, zúžení a zvýšení prostupů a staré těžké mobilní hrazení bylo nahrazeno novými odlehčenými hliníkovými profily). Obec Postřelmov se na této akci podílela zajištěním terénních úprav po dokončení stavebních prací. Více informací o této stavební akci zde

Ukončené stavební akce v roce 2019

1. Byla provedena oprava laku na malém sálu tělocvičny, kterou provedla firma PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE Leoš Svoboda za cenu 231 500,- Kč 

2. Proběhla rekonstrukce bytu v ul. Osvobození č. 191 v celkové výši 376 388,10 Kč včetně DPH

z toho: zednické práce prováděné firmou Martin Kuruc za cenu 225 758,80 Kč
             vodoinstalaterské a topenářské práce prováděné firmou Martin Petřík za cenu 33 864,05 Kč
             výroba a montáž kuchyňské linky firmou Jiří Picka za cenu 74 750,- Kč
             elektroinstalace provedena firmou Pavel Matějíček za cenu 42 015,25 Kč
            

3. Proběhla oprava 2 bytů na penzionu v celkové výši 176 194,25 Kč

z toho první byt: rekonstrukce bytu provedena firmou Instalace Pavel Pecháček za cenu 114 987,34 Kč
                              kuchyňská linka zhotovená firmou František Joklík za cenu 30 495,- Kč

druhý byt: rekonstrukce koupelny provedena firmou Instalace Pavel Pecháček za cenu 30 711,90 kč

4. Oplocení kolem zahrady a brána do dvora ZŠ provedla firma Kuruc a syn za cenu 67 203 kč

5. Instalace nových houpaček a prolézaček na ulicí Závořická, Klubovní u KD a v areálu ZŠ provedena a dodána firmou MONOTREND s.r.o. za celkovou cenu 268 886,20 Kč

6. Ostění vrat hasičské zbrojnice Postřelmov, kterou provedla firma Ekozis spol. s r.o. za cenu 33 840,- Kč.

7. Zahradní altán v areálu penzionu pro seniory, Postřelmov, kterou provedla firma Pavel Komenda za cenu 436 778,- Kč včetně DPH.

8. Kolumbárium Postřelmov zhotovila firma Ekozis spol. s.r.o. za celkovou cenu 517 987,-

9. Cyklostezka u Moravy zhotovila firma Ladislav Ščuka, Šumperk za cenu 1 691 218,- Kč včetně DPH. Na tuto akci jsme získali dotaci z Olomouckého kraje v celkové výši 754 067,74 Kč.

10. Přidružené pruhy na ul. Osvobození zhotovila firma Strabag a.s. za celkovou cenu 3 588 406,84 Kč včetně DPH. Současně bylo provedeno nové položení rozvodů veřejného osvětlení včetně osazení stožárů a LED svítidel, které realizovala firma Grent-Žváček s.r.o.

11. Stavební úpravy na ul. Brachtlova zhotovila firma M-SILNICE za celkovou cenu 3 161 480,07 Kč včetně DPH.

 

 

 

 

Zprávy

Lokalita Vyhnálov jih

Jedná se o novou lokalitu, kde bude k dispozici 6 nových stavebních parcel. Inženýrské sítě budou přivedeny na hranici pozemků. Termín výstavby 2021/2022. Parcely jsou zakresleny pouze orientačně, zatím neproběhlo geodetické zaměření a rozparcelování pozemku. celý text

ostatní | 5. 2. 2021 | Autor:

Bývalý areál koupaliště

Pan místostarosta Petr Hecl v minulém roce informoval občany o plánované revitalizaci lokality bývalého koupaliště a vyzval občany k doplnění základního návrhu, který zněl "Klidová zóna (přírodní park) s herními prvky a jednoduchým vodním prvkem pro osvěžení v horkých letních dnech". Bohužel odezva ze stran obyvatelstva byla téměř nulová. celý text

ostatní | 1. 10. 2020 | Autor:

Úpravy v mateřské školce

V roce 2019 byly provedeny elektroinstalační práce pro zkvalitnění a modernizaci budovy MŠ. Byly doplněné rozvody slaboproudu a rozvody pro připojení ovládání venkovních žaluzií. Realizaci provedla firma Elektronické systémy Jaroslav Janko za cenu 684 837,- Kč včetně DPH. celý text

ostatní | 1. 8. 2019 | Autor:

Cyklostezka "U Moravy"

V srpnu byla ukončena výstavba cyklostezky U Moravy, kterou realizovala firma Ladislav Ščuka, Šumperk. celý text

ostatní | 4. 6. 2019 | Autor:

Víceúčelový areál IZS - fotbalový stadion

Tato stavba je rozdělena na dvě etapy. I. etapa obsahuje nové inženýrské sítě, výstavbu hlavního hracího hřiště, otevřenou krytou tribunu, částečné oplocení. II. etapa potom obsahuje výstavbu zázemí pro sportovce a diváky, travnaté tréninkové hřiště, dvě antuková hřiště na volejbal a nohejbal, zázemí pro děti a dokončení oplocení a komunikace. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: