Navigace

Obsah

Územní plán

všechny dokumenty stávajícího územního plánu obce Postřelmov i jeho změn jsou dostupné zde:

Územní plán obce Postřelmov

 

Nový územní plán obce Postřelmov

 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU POSTŘELMOV PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Obecní úřad v Postřelmově, jako pořizovatel územního plánu oznamuje konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Postřelmov - celý text oznámení zde (443.13 kB).

 

Návrh Územního plánu Postřelmov, vyhodnocení vlivů na životního prostředí a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je k nahlédnutí níže:

Výroková část:

Titulní strana (174.17 kB)

Textová část územního plánu (Výrok) (454.63 kB)

I/01 Výkres základního členění území (1.56 MB)

I/02 Hlavní výkres (2.34 MB)

I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (799.52 kB)

I/04 Výkres s prvky regulačního plánu (751.81 kB)

Odůvodnění:

Odůvodnění územního plánu (17.3 MB)

II/01 Koordinační výkres (6.77 MB)

II/02 Výkres širších vztahů (2.05 MB)

II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1.52 MB)

II/04 Výkres technické infrastruktury (5.38 MB)

 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a udržitelný rozvoj území (NATURA, SEA)

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Postřelmov na udržitelný rozvoj území (883.92 kB)

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (868.54 kB)

Příloha 1 - Situace ekologických vztahů (6.83 MB)

Příloha 2 - Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace dle § 45i zákona č.114/1992 Sb. (3.82 MB)

 

 

Zadání územního plánu Postřelmov

Dne 16. prosince 2020 bylo na zastupitelstvu obce schváleno „Zadání územního plánu Postřelmov“ vypracované Ing. arch. Jarmilou Filipovou. Občané mohou zasílat své návrhy či připomínky na obecní úřad Ing. Miroslavě Nezbedové do 28. února 2021. Připomínky, které obdržíme, budou dále předány k vypořádání tvůrci Územního plánu Postřelmov společnosti knesl kynčl architekti s.r.o. Brno. 

 

Mapový portál obce Postřelmov

Obec Postřelmov využívá nově aplikaci Gisonline, která je dostupná na tomto odkazu:

https://app.gisonline.cz/postrelmov