Navigace

Obsah

Územní plán

 

2. veřejné projednání územního plánu proběhne v pondělí 29. 6. 2020 v 17.00 hod. v sále kina v prostorách Kulturního domu. - ZRUŠENO z důvodů zveřejnění špatné dokumentace, nový termín bude upřesněn po dodání správných výkresů projektové dokumentace

Návrh nového územního plánu:

2_1a Výkres členění území

2_1b Hlavní výkres

2_1c Výkres VPS

2_2a Koordinační_výkres

2.2b_Výkres širších vztahů

2_2c Výkres ZP

1O-Ochrana historického jádra obce

ÚP Postřelmov-textová část - výrok

ÚP Postřelmov-textová část - odůvodnění


Územní plán sídelního útvaru Postřelmov schválilo Zastupitelstvo obce dne 01.06.1996.

Obecně závazná  vyhláška o závazných částech Územního plánu obce [pdf]

Textová část A - zásady rozvoje území [pdf]

Textová část B - Infrastruktura a Textová část C - přírodní a územní vazby [pdf]

Vyhodnocení záboru ZPF [pdf]

A.1 Širší vztahy [tif]

02_hlavni_vykres [pdf]

A.2 Plán identických celků [tif]

A.3 Zásady utváření území [tif]

A.4 Zvláštní členění území [tif]

A.5 Plochy veřejného zájmu [pdf]

A.6 Stavby a území archit. a urban. významná [tif]

A.7 Plochy se zvláštním režimem ochrany [tif]

A.8 Památková ochrana historického jádra [tif]

D.1 Doprava - širší vztahy [tif]

D.2 Doprava - situace [tif]

D.3 Doprava - klíčové uzly - etapy [tif]

K.1 - Územní a přírodní vazby [jpg]

K.2 - krajina a zeleň [jpg]

T.1 - Inženýrské sítě - zásobování vodou [jpg]

T.2 - Inženýrské sítě - kanalizace [jpg]

T.3 - Inženýrské sítě - zásobování plynem a teplem [tif]

T.4 - Inženýrské sítě - zásobování elektrickou energií [tif]